Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van EssentieTraining.nl

Alle informatie die EssentieTraining.nl communiceert via de website en via andere electronische wegen zoals email alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.

EssentieTraining.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door EssentieTraining.nl verzonden emails .

Het gebruik van deze site is gratis. Voor bepaalde onderdelen is registratie verplicht. Klik hier om het Privacybeleid te lezen.

Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door de EssentieTraining.nl.

EssentieTraining.nl staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op EssentieTraining.nl en/of in andere electronische communicatie zoals emails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

EssentieTraining.nl kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.

Algemene Voorwaarden voor klanten van EssentieTraining.nl
1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden

1a Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen EssentieTraining.nl en haar klanten, en op alle aanbiedingen die EssentieTraining.nl doet.

2. Terminologie

2a Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over ‘klant’, dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst bij EssentieTraining.nl en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door EssentieTraining.nl.

2b Een ‘betaalperiode’ is de periode waarvoor een klant een bedrag heeft vooruitbetaald. Betaalperiodes komen alleen voor bij producten en diensten die niet eenmalig zijn, zoals, maar niet beperkt tot, abonnementen, onderhoudscontracten en domeinnaamregistraties. Onder punt 9 en 10g in deze Algemene Voorwaarden wordt het begrip ‘betaalperiode’ verder besproken.

2c EssentieTraining.nl is een handelsnaam van Dekker Organisatie Advies

3. Voorwaarden van klant worden uitgesloten

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten.

4. Recht

4a Op alle overeenkomsten tussen EssentieTraining.nl en de klant en alle aanbiedingen van EssentieTraining.nl aan de klant is Nederlands recht van toepassing.

4b Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio Driebergen-Rijsenburg, tenzij EssentieTraining.nl ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

5. Correspondentie

5a Alle correspondentie gaat via email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen.

5b De klant is verplicht om een emailadres aan EssentieTraining.nl op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan EssentieTraining.nl worden doorgegeven op de manier die EssentieTraining.nl voorschrijft.

5c Mail die verstuurd is naar het emailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.

6. Eigendom

6a Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen berust bij EssentieTraining.nl of haar licentiegever(s). Klant verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst.
6b Materiaal dat door de klant is aangeleverd blijft eigendom van de klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Rechten van derden

Klant garandeert EssentieTraining.nl dat de opdracht die klant aan EssentieTraining.nl verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot): registratie van de domeinnaam, inhoud van de website en gebruikte software.

8. EssentieTraining.nl Nieuwsbrieven

8a Door zich op deze site aan te melden wordt een klant automatisch lid van de EssentieTraining.nl nieuwsbrieven.

8b Uitschrijven voor het EssentieTraining.nl Magazine kan via een afmeldlink in het magazine.

9. Betaalperiodes

Een betaalperiode is de periode waarvoor een klant een bedrag vooruitbetaalt. Een overeenkomst tussen klant en EssentieTraining.nl wordt aangegaan voor de betaalperiode die de klant meestal zelf kan kiezen. Na het verstrijken van die periode wordt de overeenkomst steeds automatisch en stilzwijgend verlengd met dezelfde betaalperiode, tenzij de klant vóór aanvang van de nieuwe periode heeft opgezegd. De klant wordt dus niet expliciet op de hoogte gesteld van de verlenging. De klant heeft steeds de mogelijkheid om de betaalperiode te wijzigen. De nieuwe betaalperiode gaat in op de eerste dag nadat de huidige betaalperiode is geëindigd. Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat betaalperiodes niet van toepassing zijn op eenmalige producten en diensten zoals, maar niet beperkt tot, ebooks.

10. Recht om diensten te weigeren
EssentieTraining.nl heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

11. Vrijwaring

11a Bezoekers vrijwaren EssentieTraining.nl van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn deze website en de activiteiten die daaruit voortvloeien.

11b Klant vrijwaart EssentieTraining.nl van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd en/of onjuist leveren, vastleggen, verlengen, aanvragen of registreren van een product of dienst.

12. Wijziging Algemene Voorwaarden
EssentieTraining.nl is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie van de voorwaarden op de website van EssentieTraining.nl is daarvoor afdoende.

13. Disclaimer

U kunt de disclaimer lezen door hier te klikken.

14. Anti-Spam Beleid

U kunt het anti-spam beleid lezen door hier te klikken.